Åkullsjöns Ekonomiska föreningen
(EKO-föreningen)  
Läs foldern Öppna landskap i Åkullsjöbygden
finns under bilder/filer.(EKO-föreningen)

 

 
Senast uppdaterad 2009-12-31
 
 
Vid årsmötet 2009 beslutades att Åkullsjöns EKO-förening skall läggas vilande.
Åkullsjöns EKO-Förening styrelsen

Ordförande /Sekr. : Mikael Bostander    
0934-41077  070-655 72          mikael_bostander@hotmail.com
 
Kassör /Sekr. : Annica Sahlsten                  
0934-42025                          
 annica_sahlsten@hotmail.com     
 
Ledamot :   Lennart Lidberg
 
Ledamot :   Carina Pettersson    0934-41141
 cap@robertsfors.se
Ledamot : Stig Larsson    0934-30606
Suppleant /Projektledare:  Krister Sahlsten    0934-42025

 

Projekt : Öppna landskap 2002-03 Forts neråt!


Åkullsjöns Ekonomiska förening startades 2002 som plattform för att vår by inte ska växa igen med minnen om hur det var.Vi vill ha en levande by med vad som ÄR.
Projektet "Det hållbara Robertsfors" hjälpte till vid starten. Arbetet i Åkullsjön stämde väl överens med "Det Hållbara Robertsfors" projektbeskrivning, med ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv i fokus. De har därför bistått med sin kunskap i form av utbildningar för ungdomar och hjälp med dokumentation.
Detta är ett pilotprojekt för att bli ett gott exempel för andra byar i kommunen vad gäller föryngringen inom lantbruksnäringen, landskapsvård och samarbete över generationsgränser och mellan byinvånare.Det ger också ökad möjlighet för lantbrukare att följa djurskyddslagen, som kräver att djur ska få vara på bete under sommarmånaderna.
Länstyrelsens projekt "Levande Landsskap" har inventerat marker och bistått både med pengar och kunskap för att vår genuina flora ska bevaras.
Ansökan till EU-projektet "Stad och Land" beviljades, då det ansågs som nyskapande och en möjlighet till senare arbetstillfällen, detta genom ett samarbete mellan djurägare om bete i kommunen.
En viktig del har varit att byns ungdomar ska utföra arbetet och på så sätt få en känsla för sin hemby. Dessutom ser vi projektpengar som stannar i byn, via att ungdomarna utför arbetet och får lön för det. Under åren 2002 och 2003 har ca 30 ungdomar jobbat med att återställa byn till ett öppet landskap.Detta med hjälp av djur på bete, som bevisligen är det enda sättet att långsiktigt hålla slyet borta.
Vår förhoppning i föreningen är att detta ska vara ett gott exempel för andra byar vad gäller samarbete och ungdomsengagemang.
Det är ungdomarna som är byarnas framtid. Sedan kan samarbete mellan bybor göra det enklare att fortsätta med de näringar som finns i kommunen, i detta fall jordbruk. Åkullsjöns EKO ek. för. vill engagera sig i byars överlevnad.
Har du förslag? Ring Mikael Bostander 0934-41077, Christer Sahlsten 42025 eller Carina Pettersson 411 41
Öppna marker i Åkullsjön och närliggande byar.
Vad har hänt i sommar? (Sommaren 2002)
I sommar har det varit mycket aktivitet i byn Åkullsjön och Bjennfors. Sommarjobbande ungdomar har fått utbildning i landskapsvård för att öppna och vårda betesmarker, marker som förr hölls öppna men som idag håller på att växa igen. Totalt har ca 20 ungdomar deltagit i utbildning och arbete. Utöver röjning av markerna, på ca 10 ha, har man satt upp stängsel, tillverkat grindar för att sedan låta tjurkalvar gå på bete. Gångjärnen till grindarna har man smitt själva i den gamla men upprustade smedjan i Åkullsjön. Två ungdomar har dokumenterat arbetet. Det materialet ska sedan bli till en broschyr och en utställning om bygdens historia samt sommarens arbete. Delar av materialet ska även göras till tillgängligt på denna hemsida. Under augusti månad anlägger man en jordkällare för både skolan och övriga byn.
Håkan Lundberg från Länsstyrelsen har, inom sitt projekt "Levande landskap", inventerat betes- och slåttermarkerna. Håkan fann många av markerna värdefulla. Marker som tidigare har betats innehåller ofta många vackra och hotade växter. Genom att restaurera dessa marker kan den biologiska mångfalden bevaras. Att värna om miljön handlar inte om att låta naturen bara ha sin gång - i fallet med mångfalden inom jordbruket kan den endast bevaras om marken brukas på ett klokt sätt.
Skogsvårdsstyrelsen har under sommaren påbörjat sin inventering av kultur- och fornminnen i skogslandskapet. De har bl.a. funnit en boplats från 6000 år före vår tidräkning och de har hittat en botten av en kolmila, större än vad som påträffats i hela Västerbotten!
Sommarens arbete är bara början. Målsättningen med aktiviteterna är att göra bygden attraktiv, bevara kunskap och skapa bryggor mellan generationer och andra grupper i samhället. På längre sikt ska arbetet skapa sysselsättning. En viktig fråga är självförsörjningen och det lokala omhändertagandet av områdets fina råvaror. Jordkällaren för hela byn är en början på detta arbete. Man vill stärka kontaktnätet mellan lantbrukare och även knyta ett nät mellan lantbrukare och icke lantbrukare för att lättare finna en lokal försörjning. Samtidigt som man förvaltar marker, handlar det minst lika mycket om att förvalta kunskap och historia. Det är viktigt att komma ihåg sin identitet som Åkullsjöbo och dess historia. Det sprudlar av idéer för att lyfta fram bygdens charmiga sidor.
Detta är en hastig presentation av projektet, det finns betydligt mer att säga, tro mig! Man förbereder en Stad & Land-ansökan. (Stad & Land)Den projektbeskrivningen ger en någorlunda bild av vad som händer i ett inledande skede.
Under hösten och vintern planerar man att utvärdera sommaren, arbeta med marknadsföring och knyta kontakter vad gäller självförsörjning och lokal förädling samt hur skolan i högre grad kan flytta ut klassrummet till t.ex. skogen och lantbruket. En annan viktig aktivitet är att dela med sig av erfarenheterna till andra byar och områden som är intresserade.
På grund av aktiviteterna i sommar och framförallt Åkullsjöns skolas imponerande arbete med företagsamhet och miljö har det redan varit ett par japanska delegationer på besök och även från USA och Mexiko.
Åkullsjön är ett exempel av Robertsfors kommuns alla aktiva byar. Det händer saker i Åkullsjön! / mBFoosball   |  Biljardbord   |  Biljard   |  Bordtennisbord

Skapad av Lagsidan.se   |   Lägg till Favoriter   |   Gör till Startsida   |   Atom & RSS
Tjäna pengar-katalogen

E-postlista


Meddela mig vid...
Gästboksinlägg
Utskick
Nyhet
Resultat

Information
Senast uppdaterad
2018-01-18
Besökare
252058
Genereringstid
0,0938 sekunder