Stadgar

 

STADGAR

För Edsbro Idrottsförening

För den ideella föreningen Edsbro IF med hemort i Norrtälje kommun.

Bildad den 19 april 1931

1. Stadgarna fastställda av årsmöte den 19 april 1931

2. Stadgarna reviderade av årsmötet den 9 mars 2008

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter:

Fotboll och Skidåkning

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens

verksamhetsidé.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Fotbollsförbundet

Svenska Skidförbundet

och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt Roslagens Idrottsallians.

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är

belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens

hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av

överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa

föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt

eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

 

7 § Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i

stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte

väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med

vad som anges i 33 §.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt

idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i

folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt

revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Edsbro Idrottsförening består av medlemmar samt ständiga ledamöter och hedersledamöter. Till

hedersledamot kan väljas person, som gjort sig synnerligen förtjänt eller på ett utmärkt sätt befrämjat

föreningens syfte. Hedersledamot utses på förslag av styrelsen på föreningens allmänna sammanträden.

Till ständig ledamot kan väljas medlem, som gjort klubben stora tjänster. Val sker på samma sätt som val

av hedersledamot.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta

föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga

beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på

medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s

stadgar.

 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed

omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt

sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från

medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av

föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen

skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest

omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått

tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall

skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre

dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas

inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av

föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar,

bestämmelser och beslut.

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid

upplösning av föreningen,

• skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen vid

tidpunkt som styrelsen beslutar.

• kan i särskilda fall befrias från medlemsavgiften. Detta beslutas av styrelsen.

 

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom

idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt,

av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också

vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken

tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller

uppvisningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats

som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller

kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller

på annan lämplig plats.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan

förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i

kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt

styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för

medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns

tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till

årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast två månader före årsmötet.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15år har rösträtt på

årsmötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Frånvarande medlem får nöja sig med de närvarandes beslut.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom

enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet

röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna

röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid

mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika

röstetal lotten avgöra.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom

föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av protokolljusterare och rösträknare.

7. a) Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och

resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och

räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsoch

räkenskapsåret.

 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2

år;

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2år;

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter

delta;

e) 3 ledamöter i föreningens sektioner för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

g) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att

representera med ombud) hänskjuts till respektive sektion;

h) Beslut om ombud till Roslagens Idrottsallians hänskjuts till respektive sektion som har

idrott däri

14. Övriga frågor.

15. Mötets avslutande.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte

finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen

för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas

inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte

skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen.

Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder

enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18

§.

 

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter

bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när

ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut,

om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och

övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och

räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter, vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga

befattningshavare som behövs. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före

mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande

årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av

styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens

angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens

verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §, och

• förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och

arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut

efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall

besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna

uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

• föra protokoll över styrelsens sammanträden,

• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett

betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

• se till att fattade beslut har verkställts,

• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående

handlingar,

• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar

beslutade avgifter till föreningen,

• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer

m.fl,

• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra

bok över föreningens räkenskaper,

• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

 

• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,

särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och

övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade

priser införs,

• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet

som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga

tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är

närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid

telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast

därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt

utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion,

kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta

styrelsen härom.

SEKTIONER

29 § Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som

sammankallats för prövning av sådan fråga.

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner, nämligen

Fotbollssektion

Skidsektion

Bingosektion

 

30 § Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter.

Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av föreningens årsmöte.

Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.

Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

31 § Instruktion för sektionsstyrelse

Den rent idrottsliga verksamheten ombesörjes av sektionsstyrelsen . Föreningens styrelse skall, i särskild

instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse

har. Ordförande inom respektive sektion skall tillse att protokoll förs samt att inför styrelsen lägga fram

löpande ärenden.

32 § Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionen skall göra verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret samt lämna in

desamma till styrelsen senast en månad före verksamhetsårets början. Styrelsen gör de ändringar i

budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika

hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga

verksamheten.

TVIST

33 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i

fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om

skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar

för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader,

inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.
Foosball   |  Biljardbord   |  Biljard   |  Bordtennisbord

Skapad av Lagsidan.se   |   Lägg till Favoriter   |   Gör till Startsida   |   Atom & RSS
Tjäna pengar-katalogen
Sponsorer


Information
Senast uppdaterad
2018-05-04
Besökare
347256
Genereringstid
0,0781 sekunder